Frivilligpolitik

En af Fuglsang Kunstmuseums Venner på arbejde i caféen.

En af Fuglsang Kunstmuseums Venner Ebba Meier på arbejde i caféen. Foto: Inger Bolt Jørgensen.

 

 

Frivilligpolitik for Fuglsang Kunstmuseum

 

Indledning

Fuglsang Kunstmuseum rekrutterer sine frivillige, herefter benævnt ved gældende navn, Aktive Venner, fra Fuglsang Kunstmuseums Venner, som i forvejen støtter museets arbejde økonomisk og på anden vis.

Fuglsang Kunstmuseum ønsker Aktive Venner i og omkring museet af flere årsager:

 • Aktive Venner bidrager væsentligt til Museets samlede opgaveløsning
 • Aktive Venner er Museets bedste ambassadører
 • Aktive Venner fremmer Museets forankring i lokalsamfundet

 

Definition på Aktive Venner

 • Alle myndige medlemmer af Fuglsang Kunstmuseums Venner kan blive Aktiv Ven
 • Den Aktive Ven ønsker at bidrage til at opfylde Museets mål og opgaver
 • Den Aktive Ven arbejder ulønnet
 • Alle Aktive Venner deltager i en eller flere af arbejdsgrupperne eller med specialopgaveløsning i samarbejde med Museet
 • Man defineres som Aktiv Ven, når man har ydet en frivillig indsats mindst to gange i løbet af et kalenderår

 

Værdigrundlag

Det frivillige arbejde på og for Fuglsang Kunstmuseum hviler på værdierne: Samarbejde, respekt, loyalitet, ansvar og ordentlighed. Det betyder, at samarbejdet med Museets ansatte personale er essentielt, ligesom den myndighed og opgaveløsning, den enkelte ansatte medarbejder er tildelt, forventes respekteret af alle Aktive Venner. Som Aktiv Ven er man en del af et forpligtende fællesskab, og det forventes, at man forholder sig loyalt til dette – også uden for Museet. Centralt i værdigrundlaget står desuden ansvaret for den tildelte opgaveløsning, som den enkelte Aktive Ven er betroet samt en forventning om omsorg for opgaveløsningen såvel som for Museets integritet og gæsternes gode oplevelse på museet.

 

 

Kvalitet og engagement

På Fuglsang Kunstmuseum har vi en ambition om, at museets gæster – store som små – skal have en god oplevelse – helst så god, at de har lyst til at komme igen! Det stiller kvalitetsmæssige krav til Museets indhold og aktiviteter, men også til de mennesker – ansatte som frivillige - som gæsterne møder undervejs på Museet. Som Aktiv Ven forventes man derfor at sætte sig ind i Frivilligpolitikken samt orientere sig i museets planer og aktiviteter (se uddannelse, mødevirksomhed og anden information) – eller spørge sig for blandt Museets ansatte personale. Hvis man ikke selv er tryg ved at svare på evt. spørgsmål fra gæsterne, eller er usikker på svaret, så henvis til de ansatte medarbejdere, som kan hjælpe gæsten videre.

 

Om Fuglsang Kunstmuseum

Museet er et statsanerkendt kunstmuseum, der arbejder efter museumsloven og varetager lovpligtige arbejdsopgaver inden for indsamling, bevaring, registrering, forskning og formidling. Herudover har Museet sin egen strategiplan, hvoraf nedenstående vision og mission for museets arbejde fremgår.

Museets vision (hvad ønsker museet):

”Fuglsang Kunstmuseum vil bevæge mennesker gennem kunst”

Bemærkninger: Udtrykket ”bevæge” skal forstås dobbelt – både det at blive bevæget, altså få en følelses- eller sansemæssig oplevelse - og det at bevæge sig mentalt, dvs. få nye input, måske blive klogere.

Museets mission (vi realiserer visionen ved):

”At skabe oplevelser af kvalitet for borgere og gæster gennem kunstfagligt og tværfagligt arbejde”

Bemærkninger: Museet er til for både lokale borgere og tilrejsende gæster udefra – med forskellige ønsker og behov. Desuden arbejder Museet både kunstfagligt som kunstmuseum, men ønsker også at sætte kunstfagligheden i spil i forhold til andre fagområder, som både favner Fuglsang-områdets iboende tværfaglighed (natur, musik, billedkunst), men også sætter kunstfagligheden i spil på nye måder og over for publikum med andre interesser.

 

Museets forventninger til Aktive Venner

Fuglsang Kunstmuseum forventer, at Aktive Venner

 • Støtter op om Museets virke og handler konstruktivt ift. museets daglige arbejde og vision/mission
 • Gør en mærkbar forskel gennem praktisk og/eller anden hjælp på Museet
 • Bidrager til at give Museets gæster en god oplevelse
 • Holder indgåede aftaler og melder afbud i god tid v. sygdom eller andre forhindringer
 • Er loyale over for Museets ry og rygte og meddeler problemer eller kritik til den ansvarlige medarbejder blandt Museets personale (og ikke offentligt/på sociale medier)
 • Er respektfuld og høflig over for Museets gæster, ansatte medarbejdere og øvrige samarbejdspartnere

I Museets åbningstid er indtagelse af alkohol kun tilladt efter aftale med Museet, og der må ikke ryges (heller ikke e-cigaretter) i Museets lokaler, kun udendørs. Brug af euforiserende stoffer eller påvirket fremmøde vil medføre bortvisning.

Oplysninger om Museet, der kommer den frivillige til kendskab under udførelsen af arbejdet, kan være forbundet med tavshedspligt. Denne tavshedspligt ophører ikke ved samarbejdets ophør.

 

Aktive Venners forventninger til Museet

Aktive Venner kan forvente af Museet

 • at få adgang til relevante informationer om Museets virke og få et dybere kendskab til Museet, dets virke og dagligdag
 • at Aktive Venners tid og indsats håndteres professionelt og respektfuldt og værdsættes af Museet og dets medarbejdere
 • at Aktive Venner tilbydes socialt fællesskab og gode oplevelser på eller i regi af Museet

 

Organisering af Aktive Venner

Fuglsang Kunstmuseums Aktive Venner er organiseret i en række grupper, som varetager forskellige arbejdsopgaver, p.t. eksisterer følgende grupper:

 • Vagt
 • Café
 • Plakatophængning
 • Kreativt arbejde
 • Administrativ hjælp
 • Hjælp til formidlingsarrangementer
 • Hjælp til særlige arrangementer og events
 • Hjælp til udendørs aktiviteter

 

Tilmelding som Aktiv Ven

Hvis du vil være medlem af Museets Venner, så kan du udfylde denne tilmeldingsblanket. Når du er medlem og gerne vil være Aktiv Ven, så skal du printe og udfylde denne formular. Når du har printet og udfyldt formularen, så kan du scanne og sende den som mail til forvalter Jesper Smith (js@fuglsangkunstmuseum.dkeller aflevere den på museet. Du kan også henvende dig i Museumsbutikken og få en tilmeldingsblanket, udfylde den og aflevere den under besøget.

Læs mere om Museets Aktive Venner her.

 

Uddannelse, mødevirksomhed og anden information

Alle nye Aktive Venner vil blive tilbudt en introduktion/sidemandsoplæring til arbejdsområdet enten af en museumsansat eller af en anden Aktiv Ven med større anciennitet.

Aktive Venner indkaldes til aftenmøde to gange om året, hvor relevant information om kommende aktiviteter vil blive givet, og erfaringsudveksling mellem de Aktive Venner og Museet finder sted.  Til aftenmøderne udgives en lille opdateret orientering af især praktisk art omkring nye aktiviteter i museet, som alle Aktive Venner forventes bekendt med.  Herudover kan Aktive Venner tilmelde sig museets gratis elektroniske måneds-nyhedsbrev via museets hjemmeside mhp løbende opdatering.

 

Modydelser

Forplejning: I forbindelse med frivilliges deltagelse i Museets aktiviteter tilbydes forplejning fra caféen. Til frokosttid får du en sandwich og en sodavand, til kaffetid en kop kaffe/the og lidt sødt. Herudover er Aktive Venner er velkomne til et stykke frugt fra personale-frugtordningen eller en kop personalekaffe (spørg personalet). Alle Aktive Venner inviteres til en årlig julekomsammen, hvor Museet er vært ved spisning og julehygge.

Kørepenge: Museet kan desværre ikke tilbyde kørepenge til Aktive Venner, dels pga. arbejdets frivillige karakter, dels pga. af Museets økonomi.

 

Forsikring/skader

Aktive Venner er omfattet af Museets arbejdsskadeforsikring, når de arbejder på museet. Vær opmærksom på, at museets forsikring ikke kan dække frivilligt arbejde uden for Fuglsang-området, hvor der henvises til den Aktive Vens egen (fritids-)ulykkesforsikring.

Museets nødhjælpskasse er anbragt v. trappeopgangen til 1. sal.

 

Børneattest

De fleste Aktive Venner vil i deres frivillige arbejde komme i kontakt med børn under 15 år, hvorfor alle Aktive Venner skal give tilladelse til, at Museet kan indhente en børneattest hos politiet.

Udførelse af særlige opgaver for museet kan kræve fremvisning af straffeattest.

 

Ophør af samarbejde

Der kan opstå situationer, hvor Museet må ophøre med et samarbejde med en Aktiv Ven, hvilket vil ske ved gentagende overtrædelser af Museets frivilligpolitik. Ønsker en Aktiv Ven at stoppe samarbejdet med Museet, så meddeles det Museet på nedenstående kontaktoplysninger.

 

Kontaktoplysninger

Museets daglige frivilligkoordinator: Museumsforvalter Jesper Smith, js@fuglsangkunstmuseum.dk, mobiltelefon 2961 7930 (alternativt museet på tlf. 5478 1414 eller post@fuglsangkunstmuseum.dk).

 

Baggrund for frivilligpolitikken

Fuglsang Kunstmuseums frivilligpolitik har hentet inspiration fra World Federation of Friends of Museums etiske retningslinjer og opfylder ved sin skriftlighed International Council of Museums etiske retningslinjer.

 

 

September 2015

Fuglsang Kunstmuseum/ahp

Tiltrådt af bestyrelsen for Fuglsang Kunstmuseums Venner 28.9.2015