Udgivelser

Filtrér
Anders Jon Nielsen, Mysteriet om Skibet i Sørup Mose

Våbenofringer fra jernalderen kendes endnu ikke med sikkerhed fra Falster. Men i 1945 blev et skelet fundet i Sørup mose på Midtfalster, og den efterfølgende brevveksling mellem Nationalmuseet og finderen antyder, at der måske ligger et endnu større fund gemt i mosen. Når vi taler om våbenofre fra Sørup mose, kan det engang imellem skabe en vis forvirring. På Lolland og Falster er der ikke mindre end tre steder kaldet Sørup. Fra Sørup nær landsbyen Østofte på Lolland stammer et lille, men veldokumenteret våbenofferfund. Denne artikel handler om fundene fra Sørup mose på Falster.

Læs mere Download PDF
Anders Rasmussen, Storkehøjfundet

I slutningen af 2016 blev der på Lolland gjort et sjældent fund fra bronzealderen. På en mark nær Utterslev kunne en lille gruppe amatørarkæologer med metaldetektorer konstatere, at der på stedet var nedgravet en skat, der bestod af fine halsringe og andre smykker af bronze. Fundet – der nu er udgravet og overdraget til Nationalmuseet – hører til blandt de fineste lollandske eksempler på offerfund fra den periode, der kendes som yngre bronzealder.

Læs mere Download PDF
Jesper Munk Andersen, Reformforbehold & reformiver

Som optakt til den kommende særudstilling Arven efter Struensee på Reventlow-Museet Pederstrup har museet været i arkiverne for at undersøge udvalgte lollandske godsejeres syn på de reformtiltag, som før og under Struensee blev iværksat. Mens godsejere som greven på Aalholm var tilhænger af Struensees reformer, var andre som øens stiftamtmand forbeholden overfor reformer af bl.a. bøndernes frihed, for som han skrev, er ”… Bonden ikke bunden, saa var han værre end Hunden”.

Læs mere Download PDF
Erik Kristiansen, Et cembalo af Moritz Georg Moshack

På Museum Lolland-Falster har vi mange genstande med en usædvanlig historie. Artiklen her handler om et musikinstrument – nærmere bestemt et cembalo – signeret ”Moritz Georg Moshack, Kopenhagen 1770.” I dag er det placeret i Thorvaldsensalen på Reventlow-Museet Pederstrup på Vestlolland, men her har det kun stået siden 2012. Museet Falsters Minder i Nykøbing F. overtog instrumentet fra Katedralskolen, hvor det blev fundet i 1950’erne ved oprydning i forbindelse med skolens flytning til nye bygninger. Instrumentet, som dengang var i en sørgelig forfatning, viste sig at være en sensation, idet det, udover at være et musikinstrument af højeste kvalitet, også er det eneste overleverede danskbyggede cembalo fra det 18. århundrede. Men hvem var Moshack, og hvor lærte han at bygge cembaloer på højeste niveau?

Læs mere Download PDF
Bjørner Måge, Én grube - mange historier

"Ved de mange udgravninger forud for den kommende Femern forbindelse øst for Rødbyhavn er der over store arealer afdækket en lang række spændende arkæologiske fund og konstruktioner fra alle tidsperioder fra palæolitikum til vikingetid. Kildematerialet er omfattende komplekst, ja, nærmest overvældende. Jeg har derfor valgt at indskrænke mig. Jeg har gjort dette ved at indsnævre fokus både i tid og i rum til et enkelt arkæologisk anlæg, en fundrig grube fra yngre bronzealder (900-700 f. Kr.). Ud fra fundene fra denne ene grube, og ved inddragelse af paralleller fra andre lokaliteter søger jeg at fortælle noget om det liv og de aktiviteter, der blev levet og lavet i området ved Rødbyhavn for næsten 3000 år siden."

Læs mere Download PDF
Anders Rasmussen, Skrotmetaldepotet fra Rågelunde

Vest for, hvor den lollandske landsby Rågelunde i dag ligger placeret, blev der for ca. 1.500 år siden skjult en skat. Skatten bestod af såkaldt skrotmetal: Fragmenter af romerske pragtgenstande, barrer af sølv samt de itubrudte stykker af hjemligt producerede smykker og drikkeudstyr. Der er ingen tvivl om, at disse nedgravede genstande var en smeds eller handelsmands forråd af værdifult råmateriale. Et materiale, som var tiltænkt en senere omsmeltning. Præcis hvorfor denne smed eller handelsmand aldrig fik gravet skatten op igen, fortaber sig i forhistoriens tågede slør. Først efter talrige århundreder i den lollandske muld så genstandene igen dagens lys, da en heldig amatørarkæolog en vinterdag i 2015 gik over marken med sin metaldetektor.

Læs mere Download PDF
Katha Qvist: Hand vilde spise i et Vertshuus - Zar Peter den Stores besøg i Nykøbing 1716

I år er det 300 år siden, at der under vældig opstandelse i den lille købstad Nykøbing på Falster i al hast blev gjort forberedelser til uventet besøg af den store russiske zar Peter den Store (1672-1725). For at være helt præcis var det den 15. juli i 1716, at den russiske zar kom forbi Nykøbing og indtog et måltid i et af byens værtshuse. Et måltid, som senere gav anledning til husets nye navn, Czarens Hus, og derudover var medvirkende til, at det gamle hus endnu står.

Læs mere Download PDF
Jesper Munk Andersen, Kongeligt herregårdsbesøg

Besøg af de kongelige har til alle tider krævet store forberedelser. Det gælder i dag, og det gjaldt i 1843, da Christian VIII og dronning Caroline Amalie meldte deres ankomst til Sydhavsøerne, og en række godsejere kunne se frem til kongeligt besøg. Deriblandt Christian Detlev greve Reventlow på Pederstrup, der satte alle sejl til for at byde kongeparret velkommen.

Læs mere Download PDF
Anna-Elisabeth Jensen, Bønnet Slot

I Årsskrift 2016 for Lokalhistorisk arkiv i Stubbekøbing s. 5-13, Nykøbing 2016 ISSN 0109-2162, ikke fagfællebedømt forskning udført af fastansat medarbejder ved museet. Fremlæggelse af det middelalderlige stenhus ved Bønnets storhed og forfald. Bygget i 1400-tallet og nedrevet efter en brand i 1700. Bønnet Slot har først som lensmandssæde og senere som jagtslot været knyttet til enkedronningeslottet i Nykøbing. Bønnet Slot er bogstaveligt talt bygget som lillebror til det endnu eksisterende Glimmingehus i Skåne. Det var blot to fag kortere og en etage lavere. Bygherren til Bønnet, Oluf Holgersen Ulfstand, var lensmand over Nykøbing len og lillebror til bygherren til Glimmingehus.

Blandt rigmænd og bønder – 5000 år under omfartsvejen

Af Marie Brinch. Landskabet omkring os er fyldt med spor efter fortidens mennesker. Hvad enten det er gravhøje eller gårdtomter, fortæller fortidsminderne en historie om vores forfædre og de samfund, som de levede i. I bogen præsenteres de bedste historier fra udgravningerne ved den nye omfartsvej ved Nykøbing F. Fortællingerne gør arkæologien levende og skaber en direkte forbindelse fra nutiden og til Falsters fjerne fortid. Resultaterne er lokalt forankrede, men sættes ind i en langt større kulturhistorisk sammenhæng, som vidner om en dynamisk og levende fortid i det landområde, vi i dag kalder Danmark.

Nykøbing F Kloster

Af Helle Ålsbøl. Nykøbing F. Kloster er en såkaldt mild stiftelse med en spændende historie, som kan føres helt tilbage til år 1486. Klosterets funktion har fra begyndelsen været af social karakter. Her har enlige personer fra egnen kunnet søge optagelse, hvis de havde svært ved at forsørge sig selv. I gennem 1800-tallet opførte stiftelsen flere nye boliger til beboerne, og de nye bygninger blev navngivet efter den siddende konge. Bogen fortæller om Klosterets historie, bygninger og beboere - men giver også et nutidigt indblik i livet på Klosteret.

Fra Slottets Tid – En herregårdshistorie fra Lolland 1858-1938

Af John Erichsen. 2. udvidede og reviderede udgave, 1. oplag Udg. af Museum Lolland-Falster 2013. Ill., register, engelsk resumé (ISBN 87-87179-80-6) Pris: kr. 149 Med udgangspunkt i ombygningen af hovedbygningen på Pederstrup i 1858 beretter John Erichsen om aristokratiets Indian Summer og herregårdslivets sidste blomstring på Reventlow-familiens Pederstrup, før den gamle samfundsorden gik af lave med systemskiftet, første verdenskrig og lensafløsningen.

Brahetrolleborg besøger Pederstrup - portrætter af C.D.F. Reventlow og hans familie

Af John Erichsen og Tine Nielsen Fabienke. Udg. af Reventlow-Museet 2003. Ill., register (ISBN 87-988849-1-3) Pris: kr. 50 I flere hundrede år var Brahetrolleborg og Pederstrup i familien Reventlows besiddelse. Gennem portrætter af familiemedlemmer gennemgår bogen Reventlow-slægten, som den blev portrætteret i perioden 1760-1830 af tidens førende portrætmalere – bl.a. Peder Als, Jens Juel og C.A. Jensen.

10 historier om Reventlow

Af John Erichsen under medvirken af Tine Nielsen. Udg. af Reventlow-Museet 2000. Ill., register (ISBN 87-988243-0-9) Pris: kr. 50 Gennem ti udvalgte historier beretter bogen om statsminister C.D.F. Reventlow (1748-1827). Hver for sig belyser historierne væsentlige aspekter af C.D.F. Reventlows person og alsidige virke. Tilsammen danner de en mosaik, der beriger oplevelsen af Pederstrup og bringer indsigt i statsmandens univers og personlighed.

Mennesker på Herregården - Lolland 1880-1960

Af John Erichsen og Luise Skak-Nielsen. Udg. af Reventlow-Museet 2007. Ill., register (ISBN 87-988243-4-1) Pris: kr. 325 Gennem fotografier og citater giver bogen et udførligt indblik i livets gang på de lollandske herregårde i perioden 1880-1960. Fra hovedbygningens saloner til avlsgården og markerne fastholder og beretter de mange illustrationer og citater glimt fra hverdag og fest på øens mange herregårde.

Skovens gode behandling - de reventlowske skove på lolland 1775-1935

Af Mette Bligaard. Udg. af Reventlow-Museet 2005. Ill., register (ISBN 87-988243-2-5) Pris: kr. 50 Med Fredskovsforordningen af 1805 satte C.D.F. Reventlow en stopper for tidligere tiders hårdhændede udnyttelse af skovene. I bogen gennemgår Mette Bligaard de reventlowske skove på Lolland og C.D.F. Revenlows betydning for den danske skovdrift helt frem til midten af det 20. århundrede.

Husker du din skoletid?

Af Peter Foersom. Kulturmindeforeningen Nykøbing F. og Museum Lolland-Falsters årlige lokalhistoriske bog handler i 2014 om skolegang fra begyndelsen af 1900-tallet og frem til 1980´erne.

Se mere om de lokalhistoriske årbøger
Den russiske forbindelse

Af Arne Skafte Jensen. Kulturmindeforeningen Nykøbing F. og Museum Lolland-Falsters årlige lokalhistoriske bog handler i 2013 i anledning af Falsters Minders 100 års jubilæum om Museet Falsters Minder, Czarens Hus og de russiske forbindelser.

Se mere om de lokalhistoriske årbøger
Jernalderen i Jernbanegade

Af Arne Skafte Jensen. Kulturmindeforeningen Nykøbing F. og Museum Lolland-Falsters årlige lokalhistoriske bog handler i 2012 om jernstøberiet Fabriken Guldborg, som indtil for godt 35 år siden lå midt i Nykøbing.

Se mere om de lokalhistoriske årbøger
Lov og uorden

Af Arne Skafte Jensen. Kulturmindeforeningen Nykøbing F. og Museum Lolland-Falsters årlige lokalhistoriske bog handler i 2011 om vores retsvæsen, og den historiske gennemgang bliver krydret af kriminalsager fra Lolland og Falster gennem århundreder.

Se mere om de lokalhistoriske årbøger
På vej – om gader og stræder i Nykøbing F.

Af Arne Skafte Jensen. Kulturmindeforeningen Nykøbing F. og Museum Lolland-Falsters årlige lokalhistoriske bog handler i 2010 om Nykøbing F.’s gader og stræder både før og nu, og man kan i bogen både læse om nogle af byens personligheder og virksomheder og følge den fysiske udvikling af byen frem til i dag.

Se mere om de lokalhistoriske årbøger