Fotografer i Næstved

 

| Forside | Fotograf  | Firma  | Atelier |


Fotograf
Hansen, C. C. (1809-1891)


Født 19. Decbr. 1809 i København. Medens han endnu var ganske lille, flyttede Forældrene til Næstved, hvor Faderen drev Virksomhed som Konditor og Klubvært i
Ejendommen gl. Matr. Nr. 143 paa Axeltorvet (nuv. Nr. 6, "Satterups Gaard"). I denne Virksomhed kom Sønnen i Uere og arbejdede senere som Konditorsvend.

Efter Faderens Død i 1836 overtog han Virksomheden og fik Borgerskab som Konditor 16. Decbr. 1836. Forretningen flyttede han senere til Ejendommen gl. Matr. Nr. 145, ligeledes paa Axeltorvet (nuv. "Axelhus"). 1839 fik han Bevilling til Billardhold i Forbindelse med hans Næringsvej som Konditor.

I Maj 1849 begyndte han at optage Daguerreotypier, hvilket bekendtgjordes saaledes i Næstved Avis:


Daguerreotyp.
Undertegnede anbefaler sig med at aftage daguerre-
otyp-portraiter. Prisen er fra 2 Rbd. til 21 Mk. Og
retter sig efter størrelsen, indfatningen og
personernes antal paa pladen.

C.Hansen
Conditor.Det var dog ikke alene hjemme, han fotograferede; han drog ogsaa rundt omkring, hvorfor han af og til maatte avertere den hjemlige Forretning lukket saa længe. I Slutningen af September 1849 daguerreotyperede han saaledes i Selskabet "Den nye Forening"s Have i Slagelse, hvor han i Bekendtgørelsen i Sorø Amtstidende pudsigt nok - underskrev sig "Carl Hansen, Conditor".

I Aug. 1850 afstod han sit Konditori til Konditor Wilh. Christensen og flyttede til København. Her aabnede han en Forretning som Kagebager og Konditor i Frederiksberggade.

Daguerreotypien lagde han dog ikke paa Hylden, men dyrkede den omrejsende som hidtil. Allerede i Marts 1851 var han paany i Næstved, idet han i Forvejen for at kunne bestemme Længden af sit Ophold havde anmodet interesserede, der ønskede at blive daguerreotyperede, om at tegne sig hos Papirhandler J. A. Ludvigsen paa Hjultorvet. Fra St. Hans til Midten af Juli s. A. var han atter i Byen og oprerede i Murermester Schneiders Have i Købmagergade (nuv. Nr. 11), og han lovede yderligere at komme igen om 3 Uger og fortsætte Daguerreotyperingen, "hvorved Portraiter i større Format kunne erholdes". "De som ønske sig daguerreotyperede," bekendtgjorde han i Næstved Avis, "ville behage at gjøre Anmeldelse derom til dette Blads Kontoir, hvorefter Udførelsen vil blive foretaget i den Orden, Indtegningen er skeet."

I de næste 2 Aar synes han ikke at have været i Byen; men, i Juli--August 1853 daguerreotyperede han i Konditor Christensens Have ved Axeltorvet, som tidligere havde tilhørt ham selv, og i Nabohaven i Kirkestræde, som nu tilhørte Købmand C. W. Rodian.

I København fik han 1852 Bopæl i Stormgade Nr. 207 og kalder sig i Vejviseren Daguerreotypist. Fra 1853 boede han i Stormgade Nr. 183.

Den 16. Maj 1854 aabnede han et Atelier i Haven bag det ReedtzThott'ske Palæ paa Kongens Nytorv med Indgang fra St. Kongensgade 26, hvilket skal have været det første danske Atelier for Fotografi'). Han kaldte sig fra nu af Fotograf og Daguerreotypist og fra ca. 1860 kun Fotograf.

Dette Atelier benyttede han i hvert Fald til 1869, og 1872 aabnede han et nyt i St. Kongensgade 21, som 1874 flyttedes til Dannebrogsgade 2.

En C. Hansen, Fotograf fra Kjøbenhavn, der i April 1874 fotograferede paa Gæstgivergaarden ved Lundby Station, er antagelig ham.

Fra 1879 benævnes han i Vejviseren "fhv. Fotograf", og 1880 er han sidste Gang optaget her. Han døde 1891..

C. C. Hansen var en Foregangsmand indenfor sit Fag; ikke alene var han, som nævnt, blandt de første, der gik over fra Daguerreotypien til Fotografien, men ogsaa paa mange andre Omraader indtog han en fremtrædende Stilling indenfor Fotografernes Kreds.

Han havde to Sønner, der var Fotografer:

Georg Emil Hansen, født 12. Maj 1833 i Næstved, død 1891 paa Frederiksberg. Han lærte Daguerreotypien hos sin Fader, lærte senere Fotografien i Tyskland og var Faderens Medhjælp, da denne i 1854 aabnede sit Atelier i Haven bag Reedtz-Thott's Palæ. Allerede 1856 fik han sit eget Atelier, først Bredgade 22, senere flyttet til Bredgade 61 og tilsidst Østergade 54. Han blev efterhaanden dansk, engelsk, russisk og græsk Hoffotograf.

Niels Christian Hansen, født 16. Deebr. 1834 i Næstved, død 25. Okt. 1922 paa. Frederiksberg. Blev 1851 optaget paa Kunstakademiet, hvor han 1855 og 56 fik begge Akademiets Sølvmedailler. Derefter virkede han som Portrætmaler. 1868 gik han imidlertid i Kompagniskab med 0. C. R. Schou, der havde fotografisk Forretning Østergade 15, København. 1869 indtraadte C. Weller i Firmaet, der herefter benævntes Hansen, Sehou og Weller. Efter Schous Død 1878 kaldtes det Hansen og Weller. Forretningen blev 1885 flyttet til Bredgade 28, og havde efterhaanden arbejdet sig op til et af Københavns førende fotografiske Etablissementer. N. C. Hansen udtraadte 1889 af Firmaet og genoptog sin Virksomhed som Portrætmaler.

En Broder til C. C. Hansen var Just Michael Hansen, født 25. Aug. 1812 i Næstved, død 13. Juli 1891 i Slagelse. Efter Uddannelse paa Kunstakademiets Skibsskole nedsatte han sig 1836 som Portrætmaler i Slagelse. 1837 blev han Tegnelærer først ved Slagelse lærde Skole, senere ved Realskolen, hvad han var i 50 Aar indtil 1887. Ved sin Afsked udnævntes han til Kammerraad').

I hvert Fald saa, tidlig som Septbr. 1848 begyndte han at optage Daguerreotypportrætter (altsaa før Broderen i Næstved), men han synes ikke at have gjort saa meget ved det, og i 1852 averterede 4an sit Kamera til Salg. Fra Maj 1858 tog han imidlertid fat paa Fotografien igen, først i Selskabet "Den nye Forening"s Have paa Bredegade, fra 1861 paa Nytorv i et "lukket Glasatelier", indtil han endelig i 1864 flyttede til Nygade. Den 1. Febr. 1866 overdrog han Atelieret til Fotograf Sander Nielsen.

Kilde:
Arnholtz, Svend:
Gamle Næstved Fotografer
Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1954